MORMONEN LIBURUKO
EUSKARAZ ITZULPENA

  2017/02/12
Unofficial, Experimental Translation of the Book of Mormon.
Translated from English to Unified Basque.
English text: http://www.lafeuilledolivier.com/English/Scripture/BM.pdf


Traduction non officielle, expérimentale, du Livre de Mormon.
Traduit de l'anglais au basque unifié.
Texte anglais : http://www.lafeuilledolivier.com/English/Scripture/BM.pdf.
Traduction française : http://www.lafeuilledolivier.com/Ecritures/LM.html


Traducción no oficial y experimental del Libro de Mormón.
Traducido del inglés al unificado vasco.
Texto en inglés: http://www.lafeuilledolivier.com/English/Scripture/BM.pdf
Traducción al español: https://www.lds.org/scriptures/bofm?lang=spa&cp=spa-es


BIBLIOGRAFIA


MORRIS, M.: Morris Student Plus. Euskara – Ingelesa. English – Basque. Klaudio Harluxet Fundazioa. Donostia. 2004.

Diccionario 3000 Hiztegia. Adorez 7. Bilbao. 1996.

Elizen arteko Biblia. Bibli Elkarte Batuak. Lazkao. 1994.

Erlijioa. Hiztegia. U.Z.E.I. Elkar. Donostia. 1987. Bi tomo.

SMITH, J.: Joseph Smith Profetaren Aitormena. Azken Egunetako Santuen Jesu Kristoren Eliza. Salt Lake City. 1997

AZKEN EGUNETAKO SANTUEN JESU KRISTOREN ELIZA, Ebanjelioaren Oinarriak. 1999

AZKEN EGUNETAKO SANTUEN JESU KRISTOREN ELIZA, Himnoak eta Ume Kantak. 2000MORMONEN LIBURUA
 
JESU KRISTO-REN BESTE ITUN BAT
 
 


 

Tituluaren orria 

Sarrera 

Hiru lekukoen testigantza 

Zortzi lekukoen testigantza 

Joseph Smith profetaren aitormena 

Aurkezpen laburra

 
Liburuak : 1 Nefi   2 Nefi   Jakob   Enos   Jarom   Omni   Mormonen Hitzak   Mosias   Alma   Helaman   3 Nefi   4 Nefi   Mormon   Eter   Moroni 
 
 


TITULUAREN ORRIA


MORMONEN LIBURUA
 
MORMONEN ESKUAK IDATZITAKO ISTORIOA
NEFI-REN XAFLETATIK IZATEKO XAFLETAN
 

Beraz, Nefi-ren jendeari buruzko historia laburpena, baita lamandarrena ere – Idatzia lamandarrei, Israelgo etxearen hondakina direnei; eta baita juduei eta jentilei ere – Agindu modual idatzia, and baita profezia - agerpenaren ahalmenak ere – Idatzia eta zigilua, eta ezkutatua Jaunarentzat suntsitu ahal ez izateko – Irteteko da Jainkoaren dohain eta botereaz itzultzeko – Moroni-ren eskuak zigilatua eta Jaunarentzat ezkutatua jentileen bidez garai igurikian – Bere itzulpena Jaunaren dohainak emateko.

Baita Eter Liburuari buruzko laburpena ere, Jared-en jendeari buruzko istorioarena, sakabanatu izan zenarena, Jaunak jendearen hizkuntza lardaskatu zuen orduan, Zerura heltzeko dorrea eraikitzen ari zirenean – Gurasoen alde Jaunak egin dituen gauza handiak Israelgo Etxearen hondarrari erakusteko gauza dena; eta beraiek Jaunaren komenioak ezagutu ahal dezaten, beraiek ez uzteko betirako – Eta baita juduei eta jentilei konbentzitzeko JESUS KRISTOA dela, BETIKO JAINKOA, herri guztiei bere burua erakutsiz – Eta orain, okerrak badaude, gizaki hutsak dira; beraz, ez kondenatu Jainkoaren gauzak Kristo-ren auzitegian kutsugabe egon ahal izateko.

Joseph Smith semeak itzulia.


SARRERA

Mormonen Liburua Idazti Saindu liburukia da Biblia paregarri. Ameriketako aintzinako biztanleekiko Jaunaren tratuei buruzko istorioa da eta Berrion betikoaren betetasuna du.

Profeta askok idazten dute liburua profezia - errebelazioaren izpirituaren bidez. Haren hitzak, urrezko xafleen gainean idatziak, Mormona izenezko profeta – istorigileak aipatu eta laburtu zituzten. Istorioak  kondaketa ematen du bi handi zibilizazioaz. Bana Jerusalen-etik etorri zen Kristo-ren aurretik 600 urte eta geroago bi nazioetan banatu zen, nefitarrak eta lamandarrak jakinez. Bestea goizagp etorri zen Jaunak hizkuntzak nahastu zituen Babelgo Dorrean. Talde hau jareditar ezaguna da. Urte milaka ondoren guztiak suntsituak izan ziren lamandarrak izan ezik, eta haiek Ameriketako Indiarren arbasoen artean dira.

Mormonen Liburuan idatzitago gertakari giltzarria nefitarren artean Jauna Jesukristoren zerbitzu pertsonala dela beraren Birpiztearen ondoren. Argitaratzen dira Berrionen doktrinak, zirriborratzen da salbamen plana, eta diokie gizakiei bizitza honetan bakea etortzeko bizitzan betiko salbamena irabazteko egin behar dutela.

Mormonak bere idazkerak amaitu eta gero, berak Moroni semearen eskuetan kondaketa jarri zuen, zeinek hitz gutxi gaineratu eta Kumoras Muinoan xaflak izkutatu zuen. 1823Ko Irailaren 21an Moroni bera, gizaera goratu berpiztua, Jose Smith profetari agertu zitzaion eta irakatsi zion aintzinako istorio eta ingeles hizkuntari itzulpenari buruz.

Aldi aproposan Jose Smith-en eskuetan jarri ziren, Jainkoaren dohain eta ahalmenaren bidez itzuli zuenetan. Istoria argitaratu zen hizkuntza batzutan Jesukristo Jainko bizidunaren Semea den testigantza berri gehigarria bezala eta Harengana etorri eta Bere Ebangelioaren legeak eta ordenantzak nahi dutenek men egin ahal dute.

Liburu honi buruz Jose Smith profetak esan zuen: “anaidei esan nien Mormonen Liburua lurreko liburuen artean zuzenena zela eta gure erlijioaren giltzarria, eta gizakia Jainkoaraengana beste liburu bat baino gehiago hurbilduko litzatekeela haien aginduak betetzean”.

Jose Smith-en gainera Jaunak prestatu zuen beste hamaika berez urrezko xaflak ikusteko eta egiaz eta Mormonen Liburuaren jainkotasunaz testigantza bereziak izateko. Beraien idatzitako testigantzak barne dira honekin Hiru Lekukoen Testigantza eta Zortzi Lekukoen Testigantza bezala.

Gizaki guztiei dei egiten diegu nonnahi Mormonen Liburua irakurtzera, duen mezua haien bihotzetan gogartzera, eta gero egiazkoa dela Kristoren izenean Jaun Aita Eternalari galde egitera. Bide honi jarraiki eta fedez galdetze dutenek haren egia – jainkikiaz testigantza irabaziko dute Izpiritu Santuaren bidez.

Izpiritu Santuaren bidez jainkozko lekukoa irabazten dutenek jakingo dute berezko botereaz ere Jesukristo munduaren Salbatzailea dela, Jose Smith azken egun hauetan Bere agertaria eta profeta dela, eta Azken Egunetako Sainduen Jesukristoren Eliza Jaunaren Erreinua dela lurrean berriro fundatua, Mesiaren Bigarren Etorrerara prestagarri.


HIRU LEKUKOEN TESTIGANTZA

Lan hau datorkien nazio ahaidego hizkuntza jende guztiei agerian dagokie Jainko Aita eta gure Jaun Jesukristoren graziaren bidez xaflak ikusi dugu, istorio hau duenak, Nefi jendea istorioa dena, baita lamanderrena ere, haien haurridearena, eta baita jareditarrenarena ere, zein hitzegin den dorretik etorri ziren. Eta ere badakigu Jainkoaren dohain eta botereaz itzuli zirela, bere ahotsak aitortu digulako; beraz badakigu egiazki lana egiazkoa dela. Eta guk ere aitortzen dugu xaflen gaineko grabatuak ikusi dugula; eta guri erakutsi zaigu Jainkoaren botereaz, eta ez gizakiarenaz. Eta handirasunezko hitzez aitortzen dugu Jaunaren aingerua zerutik jaitsi dela, eta ekarri eta gure begien aurrean utzi digula, xaflak begiratu eta ikusi dugula, baita honen grabatuak ere; eta badakigu Jainkoa Aita eta gure Jaun Jesukristoren graziaren bidez, istorioa begiratu eta sostengatu dugunez, gauzak hauek egiazkoak direla. Eta gure begietan ikusgarria da. Hala ere, Jaunaren ahotsak agindu digu testigantza egiteko; beraz, Jainkoaren aginduei esanekoa izateko, hauetaz testigantza egiten dugu. Eta badakigu, Kristoarengan fededunak bagara, gizaki guztien odolaz gure soinekoak kenduko ditugula, eta Kristoren epaitegiaren aurrean kutsugabe epaituko digula, eta zeruetan sekulan berarekin bizi izango garela. Eta izan diezaiola ohorea Aitari, eta Semeari, eta Izpiritu Sainduari, zeinak Jainko bakarra dira. Amen.

OLIVER COWDERY
DAVID WHITMER
MARTIN HARRIS


ZORTZI LEKUKOEN TESTIGANTZA

Lan hau datorkien nazio ahaidego hizkuntza jende guztiei agerian dagokie: Jose Smith Semeak, lan honen itzultzaileak, hitz egin eta urrezko itxura dituen xaflak erakutsi digula; eta Jose Smith-esanak izulitako hainbat orrialde gure eskuekin ukitu genuen; eta guk ere ikusi dugu haien grabatuak, aintzinako lana eta trebetasun ikusmina itxura duenak. Eta testigantza egiten dugu hitz itzaltzuez Jose Smith esanak erakutsi dizkigula, ikusi eta jasobait dugu, eta zalantzarik gabe Jose Smith ek hitz egindako xaflak dituela dakigulako. Eta mundura gure izenak ematen ditugu, ikusi ditugula mundura lekukoak izateko. Eta ez dugu gezurrik esaten, Jainkoa haren lekukoa bait da.
 
CHRISTIAN WHITMER
JACOB WHITMER
PETER WHITMER SEMEA
JOHN WHITMER
HIRAM PAGE
JOSEPH SMITH AITA
HYRUM SMITH
SAMUEL H. SMITH


JOSEPH SMITH PROFETAREN AITORMENA

Jose Smith profetaren hitzak Mormonen Liburuaren sorrerari buruz dira:

« [1823ko] Irailaren hogeita bateko gauean (…) erregutu 1ùon Jainko Guztiahaldunari (…).
 
« Jainkoari hala erreguka nengoela, argi bat sumatu nuen nire gelan, eta argi hura argitsuago bihurtzen joan zen, harik eta gela eguerdian baino argiago zegoen arte; eta berehala pertsonaia bat azaldu zen nire ohe ondoan, airean zutik, haren oinek ez baitzuten zorua ukitzen.  

« Soineko lasai bat zeraman jantzita, zuritasun berezi batekoa; zuritasun hura zen nik lurrean ikusitako guztiak baino haragokoa; ez dut gainera uste lurreko ezer hain zuria eta dirdiratsua izatera irits daitekeenik. Eskuak agerian zituen, eta besoak ere bai eskumuturrak baino a pur bat goragoraino; oinutsik zegoen, eta hankak ere agerian zituen, orkatilak baino pixka bat goragoraino. Buruan eta lepoan ere ez zeraman ezer. Ohartu nintzen hark ez zeukala soinean soineko hura baizik, irekita zuen eta bularra ikusi bainion.  

« Ez zen soilik haren soinekoa biziki zuria, baizik eta haren pertsona osoa hitzez adieraz daitekeen baino aintzatsuagoa, eta haren aurpegia tximistaren antzekoa zinez. Gela izugarri argi zegoen, ez ordea haren pertsonaren ingurua bezain argitsu. Hari lehenbiziko aldiz begiratu nionean, beldurtu egin nintzen; baina !aster joan zitzaidan beldurra.  

« Izenaz deitu ninduen, eta esan zidan bera Jainkoaren presentziatik bidalitako mandataria zela, eta izena Moroni zuela; Jainkoak lan bat zuela nik egiteko; eta nire izena ontzat nahiz txartzat edukiko zutela herri, leinu eta hizkuntza guztietan, edota ongi nahiz gaizki hitz egingo zela hartaz herri guztieta.  

« Esan zidan bazela gordeta liburu bat, urrezko xafletan idatzia, kontinente honetako antzinako biztanleen eta haien jatorriaren berri ematen zuena. Esan zidan baita ere liburu hark betiereko Ebanjelioaren osotasuna zeukala idatzirik, Salbatzaileak antzinako biztanleei eman zien eran. 

« Bazirela, halaber, bi harri garden zilarrezko uztaietan ezarririk – eta harri haiek, bular-babes bati erantsiak, osatzen zuten Urim eta Tumim-a deritzana – xaflekin batera gordeak; eta harri haien edukitzea eta erabiltzea zela "ikusleak" izatea antzinako denboretan, eta Jainkoak liburua itzultzeko xederako prestatu zituela.  

« Esan zidan, bestalde, berak aipatutako xaflak eskuratzen nituenean – haiek jasotzeko eguna ez baitzen artean iritsia – ez nizkiola inori erakutsi behar, ez eta Urim eta Tumim-a zeukan bular-babesa ere, erakusteko aginduko zitzaidan lagunei izan ezik; eta egiten banuen, suntsitua izango nintzela. Xaflez ari zitzaidala, ikuspen bat izan nuen eta xaflak gordeta zeuden tokia ikusi, eta hain garbi, ezaguna gertatu baizitzaidan bertara joan nintzenean.  

« Elkarrizketa hura bukatu ondoren, ikusi nuen gelako argia hizketan aritu zitzaidanaren ingurura biltzen hasi zela, eta halako batean gela ilun gelditu zen berriro, pertsonaiaren inguruan salbu; orduan, supituki, bide bat bezalakoa ikusi nuen zeruraino zihoana, eta pertsonaia igo egin zen erabat ezkutatu arte, eta gela gelditu zen argi zerutar hura azaldu aurretik zegoen bezala.  

« Banengoen, bada, ikusitakoaren bitxiaz pentsatzen, eta ohiz besteko mandatari hark esanak harridura ikaragarria sortzen zidala; eta, hausnarketen erdian, bat-batean konturatu nintzen gela argitzen hasia zela atzera, eta instant batean, lehengo mandatari zerutarra nire ohe ondoan zegoen berriro. 

« Mintzatzen hasi, eta lehenengo bisitan kontatutako berak kontatu zizkidan bigarrenez, izpirik ere aldatu gabe; hura eginik, jakinarazi zidan zorigaitz handiak gertatuko zirela lurrean, goseak, ezpatak eta izurriak eragindako hondamenak; eta zorigaitz mingarri haiek gizaldi honetan ikusiko genituela. Haiek denak kontatu ondoren, berriz igo zen lehenago bezala.  

« Orduko hain hunkitua nintzen, loak aspaldi ihes egin baitzidan begietatik; eta txundituta nentzan ikusi eta aditu nuen guztiagatik. Baina hura ezustekoa nirea mandatari bera berriro nire ohe ondoan ikusi nuenean, eta lehen esandako guztiak niri errepikatzen aditu; kontuz ibiltzeko abisatu zidan ordea, Satan ni tentatzen saiatuko zela (nire familiaren txirotasunaz baliaturik), xaflak neu aberasteko erabil nitzan. Debekatu egin zidan hura noski, esanez xaflak jasotzean ez nuela beste helbururik izan behar Jainkoa aintzatsu egitea baino, eta ez ninduela inongo asmok bultzatu behar haren erreinua eraikitzekoak baizik; bestela, ez omen nituen jasoko.  

« Hirugarren bisitaren ondoren, hura atzera zerura igo zen lehenago bezala; eta ni beste behin gelditu nintzen gertatutako guztia hausnartzen. Orduan, mandatari zerutarra nigandik hirugarren aldiz igo eta ia segituan, oilarrak jo zuen, eta jabetu nintzen egunsentia zela; beraz, gure elkarrizketek gau osoa iraun bide zuten.  

« Handik gutxira jaiki nintzen eta, ohi nuenez, eguneko lanei ekin nien; baina, beste batzuetan bezala aritzen saiatu nintzenean, sumatu nuen indarrik gabe nengoela eta ez nintzela ezertarako gauza. Aita, nirekin ari baitzen, jabetu zen ez nengoela ongi, eta agindu zidan etxera joateko. Abiatu nintzen bada etxerako asmoz; baina, geunden sorotik irteteko hesia igarotzen hastean, indarrak huts egin erabat eta lurrera erori nintzen, eta aldi batez ez nuen ezeren ezaguerarik izan.  

« Gogoratzen dudan lehen gauza izenaz deitzen ninduen ahots bat da. Altxatu nituen begiak, eta mandatari bera ikusi nuen nire buruaren goian zutik, argiz inguraturik lehenago bezala. Orduan, aurreko gauean kontatutako guztia kontatu zidan berriz, eta agindu aitagana joan eta jaso nituen ikuspena eta aginduak ager niezazkiola.  

« Obeditu egin nion; sorora itzuli eta dena kontatu nion aitari. Hark erantzun zidan hura Jainkoaren gauza zela, eta joan eta mandatariak agindutako guztia egiteko. Sorotik alde eta mandatariak xaflen gordelekua zela esandako lekura joan nintzen; eta izana nuen ikuspenaren gardentasunari esker, iritsi orduko ezagutu nuen.  

« New York estatuko Ontario konderriko Manchester herritik gertu, muino handi samar bat dago, inguruko guztien artean goiena. Muino haren sartaldeko aldean, tontorretik hurbil, harri handi baten azpian, zeuden xaflak, harrizko kutxa batean ezarrita. Harri hura lodia eta biribilxka zen erdian goiko aldetik, eta meheagoa ertzetan, beraz haren erdialdea agerian zegoen, baina ertza, inguru osoan, lurrez estalirik. Lurra kendu ondoren, eskuratu nuen egurrezko palanka bat, sartu nuen haren muturra harriertzaren azpian, eta indar pixka bat eginda harria altxatzea lortu nuen. Begiratu dut barrura, eta bai, han ikusi nituen xaflak, Urim eta Tumim-a eta bular-babesa, mandatariak esan bezala. Haiek zeuden kutxa elkarri zementuren batez erantsitako lauzaz osatua zen. Kutxaren zoruan bi harri zeuden zeharka jarrita, eta haien gainean xaflak eta gainerako gauzak.  

« Haiek ateratzen saiatu nintzen, baina debekatu egin zidan mandatariak, eta ondoren berriro jakinarazi haiek ateratzeko unea ez zela artean iritsia, eta ez zela iritsiko handik lau urte barru arte; esan zidan ordea handik justu urtebetera itzuli behar nuela hara, eta bera bertan elkartuko zela nirekin, eta hala egiten jarraitu behar nuela xaflak eskuratzeko unea iritsi arte.  

« Hala, agindu zitzaidan eran, urteurren guztietan joan nintzen, eta aldi oro mandatari bera aurkitu nuen han; eta elkarrizketa guztietan aginduak eta argibideak jaso nituen beragandik, Jaunak egin behar zuenaz, eta azken egunetan Haren erreinua nola eta zein eratan eraman behar zen.  

« Azkenean iritsi zen xaflak, Urim eta Tumim-a eta bular-babesa jasotzeko eguna. Mila zortziehun eta hogeita zazpiko irailaren hogeita bian, ohi bezala beste urteurren batean haiek gordeak ziren lekura joan nintzenean, mandatari zerutar berak eman zizkidan, esanez nirea zela aurrerantzean haien ardura; galtzen banituen, konturik ezagatik edo utzikeriagatik, suntsitua izango nintzela; baina haiek seguru edukitzeko ahal nuen guztia egiten banuen berak (mandatariak) berriz eskatuko zizkidan arte, babestuak izango zirela.  

« Laster konturatu nintzen zergatik jaso nituen haiek seguru edukitzeko hain agindu zorrotzak, eta zergatik esan zuen mandatariak nigandik espero zena egina nuenean bera haien bila etorriko zela. Bada gauza haiek nituela jakin zen bezain agudo, ahalegin ikaragarriak egin zituzten niri kentzeko. Asma daitezkeen maltzurkeria guztiak erabili ziren hartarako. Jazarpena lehenago baino garratzago eta gogorrago bihurtu zen, eta jende mordoa zegoen niri haiek kentzeko etengabe zain. Baina, jainkoaren jakinduriaz, nire eskuetan iraun zuten seguru, nigandik espero zena bete nuen arte. Hala, hitzartu bezala mandataria haien eske etorri zenean, nik hari itzuli nizkion; eta hark izan ditu gaur arte, gaur mila zortziehun eta hogeita hemezortziko maiatzaren bia delarik.  

Kondaketa osoagorako, ikusi Jose Smith-Historia Itzal Handiko Prezioan.


AURKEZPEN LABURRA

Mormonen Liburua istorio saindua da antzinako Ameriketako jendeari buruz eta metalezko xafletan grabatu ziren. Istorio hau bildumaratu zenari buruzko iturriak  barne dira hurrengoetan:

1. Nefi-ren Xaflak, bi mota zirenak: xafla txikiak eta xafla handiak.1 NEFI
 
01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22
 NEFI LEHEN LIBURUA
BERE ERREGETZA ETA MINISTRARITZA
 
Lehi Saria emazte eta (zaharrenetik hasita) Laman, Lemuel, Nefi eta Sam izenezko lau seme-alebei buruzko istorioa. Jaunak Lehi ohartarazten Jerusalen lurra irteteko, berak herriari aurre esan zion haien gaiztakeria eta haiek bizia edekitzen hasten dira. Bidaia egiten du hiru egunetan eremutik bere familiarekin.

1 NEFI 1
 

 
1 NEFI 2
 

 
1 NEFI 3
 

 
1 NEFI 4
 

 
1 NEFI 5
 

 
1 NEFI 6
 

 
1 NEFI 7
 

 
1 NEFI 8
 

 
1 NEFI 9
 

 
1 NEFI 10
 

 
1 NEFI 11
 

 
1 NEFI 12
 

 
1 NEFI 13
 

 
1 NEFI 14
 

 
1 NEFI 15
 

 
1 NEFI 16
 

 
1 NEFI 17
 

 
1 NEFI 18
 

 
1 NEFI 19
 

 
1 NEFI 20
 

 
1 NEFI 21
 

 
1 NEFI 22
 

 
 
2 NEFI
 
01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 27 I 28 I 29 I 30 I 31 I 32 I 33 I
 

 
2 NEFI 1
 

 
2 NEFI 2
 

 
2 NEFI 3
 

 
2 NEFI 4
 

 
2 NEFI 5
 

 
2 NEFI 6
 

 
2 NEFI 7
 

 
2 NEFI 8
 

 
2 NEFI 9
 

 
2 NEFI 10
 

 
2 NEFI 11
 

 
2 NEFI 12
 

 
2 NEFI 13
 

 
2 NEFI 14
 

 
2 NEFI 15
 

 
2 NEFI 16
 

 
2 NEFI 17
 

 
2 NEFI 18
 

 
2 NEFI 19
 

 
2 NEFI 20
 

 
2 NEFI 21
 

 
2 NEFI 22
 

 
2 NEFI 23
 

 
2 NEFI 24
 

 
2 NEFI 25
 

 
2 NEFI 26
 

 
2 NEFI 27
 

 
2 NEFI 28
 

 
2 NEFI 29
 

 
2 NEFI 30
 

 
2 NEFI 31
 

 
2 NEFI 32
 

 
2 NEFI 33
 

 
 
 
JAKOB
 
01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I
 

JAKOB 1


 
JAKOB 2
 

 
JAKOB 3
 

 
JAKOB 4
 

 
JAKOB 5
 

 
JAKOB 6
 

 
JAKOB 7
 

 
 
 
ENOS
 

 
 
 
JAROM
 

 
 
 
OMNI
 

 
 
MORMONEN HITZAK
 

 
 
 
MOSIAS
 
01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 27 I 28 I 29 I
 

MOSIAS 1
 

 
MOSIAS 2
 

 
MOSIAS 3
 

 
MOSIAS 4
 

 
MOSIAS 5
 

 
MOSIAS 6
 

 
MOSIAS 7
 

 
MOSIAS 8


 
MOSIAS 9
 

 
MOSIAS 10
 

 
MOSIAS 11
 

 
MOSIAS 12
 

 
MOSIAS 13
 

 
MOSIAS 14
 

 
MOSIAS 15
 

 
MOSIAS 16
 

 
MOSIAS 17
 

 
MOSIAS 18
 

 
MOSIAS 19
 

 
MOSIAS 20
 

 
MOSIAS 21
 

 
MOSIAS 22
 

 
MOSIAS 23
 

 
MOSIAS 24
 

 
MOSIAS 25
 

 
MOSIAS 26
 

 
MOSIAS 27
 

 
MOSIAS 28
 

 
MOSIAS 29
 

 
 
 
 
 
 
ALMA
 
01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 27 I 28 I 29 I 30 I 31 I 32 I 33 I 34 I 35 I 36 I 37 I 38 I 39 I 40 I 41 I 42 I 43 I 44 I 45 I 46 I 47 I 48 I 49 I 50 I 51 I 52 I 53 I 54 I 55 I 56 I 57 I 58 I 59 I 60 I 61 I 62 I 63 I
 
 
ALMA 1
 

 
ALMA 2
 

 
ALMA 3
 

 
ALMA 4
 

 
ALMA 5
 

 
ALMA 6
 

 
ALMA 7
 

 
ALMA 8
 

 
ALMA 9
 

 
ALMA 10
 

 
ALMA 11
 

 
ALMA 12
 

 
ALMA 13
 

 
ALMA 14
 

 
ALMA 15
 

 
ALMA 16
 


ALMA 17
 

 
ALMA 18
 

 
ALMA 19
 

 
ALMA 20
 

 
ALMA 21
 

 
ALMA 22
 

 
ALMA 23
 

 
ALMA 24
 

 
ALMA 25
 

 
ALMA 26
 

 
ALMA 27
 

 
ALMA 28
 

 
ALMA 29
 

 
ALMA 30
 

 
ALMA 31
 

 
ALMA 32
 

 
ALMA 33
 

 
ALMA 34
 

 
ALMA 35
 


ALMA 36
 

 
ALMA 37
 

 
ALMA 38
 

 
ALMA 39
 

 
ALMA 40
 

 
ALMA 41
 

 
ALMA 42
 

 
ALMA 43
 

 
ALMA 44
 

 
ALMA 45
 

 
ALMA 46
 

 
ALMA 47
 

 
ALMA 48
 

 
ALMA 49
 

 
ALMA 50
 

 
ALMA 51
 

 
ALMA 52
 

 
ALMA 53
 

 
ALMA 54
 

 
ALMA 55
 

 
ALMA 56
 

 
ALMA 57
 

 
ALMA 58
 

 
ALMA 59
 

 
ALMA 60
 

 
ALMA 61
 

 
ALMA 62
 

 
ALMA 63
 

 
 
 
 
HELAMAN
 
01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I
 

 
HELAMAN 1
 

 
HELAMAN 2
 

 
HELAMAN 3
 

 
HELAMAN 4
 

 
HELAMAN 5
 

 
HELAMAN 6
 
 
 
HELAMAN 7
 

 
HELAMAN 8
 

 
HELAMAN 9
 

 
HELAMAN 10
 

 
HELAMAN 11
 

 
HELAMAN 12
 

 
HELAMAN 13
 

 
HELAMAN 14
 

 
HELAMAN 15
 

 
HELAMAN 16
 

 
 
3 NEFI
 
01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 27 I 28 I 29 I 30 I
 

 
3 NEFI 1
 

 
3 NEFI 2
 

 
3 NEFI 3
 

 
3 NEFI 4
 

 
3 NEFI 5
 

 
3 NEFI 6
 

 
3 NEFI 7
 

 
3 NEFI 8
 

 
3 NEFI 9
 

 
3 NEFI 10
 

 
3 NEFI 11
 

 
3 NEFI 12
 

 
3 NEFI 13
 

 
3 NEFI 14
 

 
3 NEFI 15
 

 
3 NEFI 16
 

 
3 NEFI 17
 

 
3 NEFI 18
 

 
3 NEFI 19
 

 
3 NEFI 20
 

 
3 NEFI 21
 

 
3 NEFI 22
 

 
3 NEFI 23
 

 
3 NEFI 24
 

 
3 NEFI 25
 

 
3 NEFI 26
 

 
3 NEFI  27
 

 
3 NEFI  28
 

 
3 NEFI  29
 

 
3 NEFI  30
 

 
 
4 NEFI

 
 
MORMON
 
01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I 08 I 09
 

MORMON 1
 

 
MORMON 2
 

 
MORMON 3
 

 
MORMON 4
 

 
MORMON 5
 

 
MORMON 6
 

 
MORMON 7
 

 
MORMON 8
 

 
MORMON 9
 

 
 
ETER
 
01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I 11 12 13 14 15
 

 
ETER 1
 

 
ETER 2
 

 
ETER 3
 

 
ETER 4
 

 
ETER 5
 

 
ETER 6
 

 
ETER 7
 

 
ETER 8
 

 
ETER 9
 

 
ETER 10
 

 
ETER 11
 

 
ETER 12
 

 
ETER 13
 

 
ETER 14
 

 
ETER 15
 

 
 
MORONI
 
01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I
 

MORONI 1
 

 
MORONI 2
 

 
MORONI 3
 

 
MORONI 4
 

 
MORONI 5
 

 
MORONI 6
 

 
MORONI 7
 

 
MORONI 8
 

 
MORONI 9
 

 
MORONI 10